Πολιτική Ποιότητας

  • Οκτωβρίου 27, 2023
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 
Η εταιρία ΕΛΒΙΦΡΕΝ ΑΒΕΕ εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 που καλύπτει όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες της επιχείρησης που σχετίζονται με την Παραγωγή Υλικών Αντιτριβής, Εμπορία Ανταλλακτικών συστημάτων Πέδησης και Ανάρτησης Βαρέων Οχημάτων και Μηχανημάτων
Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας ΕΛΒΙΦΡΕΝ ΑΒΕΕ, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία για κάθε έργο που αναλαμβάνει.
Η Διοίκηση της ΕΛΒΙΦΡΕΝ ΑΒΕΕ ευαισθητοποιημένη από ιδρύσεώς της στα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και σωστής διακυβέρνησης φροντίζει πάντα να έχει σαν γνώμονα στις αποφάσεις της την αγαστή συμφωνία με τις αρχές που πρεσβεύουν οι τρεις παραπάνω ενότητες παρακολουθώντας βασικούς δείκτες (ESG).
Η πολιτική ποιότητας και η σωστή διακυβέρνηση από την Διοίκηση βάσει των οποίων προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας ΕΛΒΙΦΡΕΝ ΑΒΕΕ συνοψίζεται στα ακόλουθα:
< >Να διατηρεί την ποιότητα των προϊόντων της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες,Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του διαμορφώνοντας το κατάλληλο και προστατευμένο περιβάλλον εργασίας στηριζόμενο σε αρχές υγείας και ασφάλειας αλλά και ισότητας, δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, εξέλιξης και σωστών συμπεριφορών.Παροχή τεχνικών συμβουλών και βοήθειας προς τους πελάτες ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί ότι επωφελούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά σε σχέση με το κόστος και την ποιότητα των προϊόντωνΣυνεχής Βελτίωση, όσον αφορά την κατάρτιση και τις διαδικασίες στα πλαίσια του συστήματος ποιότητας αλλά και της προστασίας στο Περιβάλλον και συνεχής προσπάθεια ενθάρρυνσης των συνεργατών της να κάνουν το ίδιο.Διατήρηση στενής προσωπικής επαφής με τους πελάτες για να διασφαλιστεί η συνεχής ενημερότητα για τις ανάγκες τους, και τις ανάγκες των πελατών τους, όσον αφορά την ποιότητα και την εξυπηρέτηση.Συνεργασία με όλους τους συνεργάτες για να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησης τους είναι ικανοποιητικό.Γνώση και Ευαισθητοποίηση των θεμάτων της Κοινωνίας μας και ενεργό ρόλο της εταιρίας στα θέματα αυτά. 
xvcxcvx